Please enable JS

KÜLTÜR EVRENİ Bahar/ Spring/ весна 2020 ▪ Yıl / Year / Год 12 ▪ Sayı

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

KÜLTÜR EVRENİ Bahar/ Spring/ весна 2020 ▪ Yıl / Year / Год 12 ▪ Sayı


Kategorisi: Kültür Evreni
Etiketler:

KÜLTÜR EVRENİ

UNIVERSE CULTURE - МИР КУЛЬТУРЫ
Bahar/ Spring/ весна 2020 ▪ Yıl / Year / Год 12 ▪ Sayı / Number / Число 38
 

Eski Türk Yazıtları’nın Kelime Hazinesi ve Bazı Okuma Sorunları Üzerine Notlar

The Thesaurus Of Old Turkısh Inscrıptıons And Notes About Some Readıng Problems

Заметки О Лексике Старотюркских Письменных Памятников И Проблемах Их

Расшифровки

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9

Kağızmanlı Hıfzî’nin DıŞındaki “Hıfzî” Mahlaslı Diğer ÂŞıklar-İairler

Other Ashiks – Poets Who Used ―Hifzî‖ Pseudonym, Outside Of Kağizmanli

(From Kağızman) Hifzî

Хыфзы Из Кагызмана И О Других Поэтах И Ашугах С Псевдонимом “Хыфзы”

Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….17

Pir Sultan Kolundaki ÂŞıklarda Söz Varlığı

Lexicology Within Turkish Poet Singers Of The Pir Sultan Bracket

Присутствие Света В Ручке Пир Султана

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı………………………………………………………………………….32

Friq-Ermənilərin Türklərdən “Tarix” Oğurluqları

Frik-Ermenilerinin Türklerder Tarih Çalmaları

―History And Language‖ Stealings By Frique-Armenians From Turks

Воровства «Истории» Из Тюрков Фриги-Армянов

Doç. Dr. Firudun Rzayev ………………………………………………………………………………………45

Мифологиялық Кейіпкерлердің Портреттері

Mitolojik Karakterlerin Portreleri

Portraits Of Mythological Characters

Karim Baigutov ……………………………………………………………………………………………………54

“Molla Nasraddin” Traditions In The Satirical Magazine “Bahlul”

―Bəhlül‖ Satirik Jurnalinda ―Molla Nəsrəddin‖ Ənənələri

―Behlül‖ Adlı Mizah Dergisinde ―Molla Nasreddin‖ Gelenekleri

Традиции «Моллы Насреддина» В Сатирическом Журнале «Бехлюл»

Dilber Rzayeva …………………………………………………………………………………………………….74

Zənganin Zöyrün Kəndində Qullanilmaqda və Qullanılmaqdan DüŞməkdə Olan

Yerəl Sözlərin Tanıtım və AraŞdirmasi

Zenga‘nın Zöyrün Köyünde Kullanılmakta Olan ve Kullanılmayan Yerel Sözcüklerin

Tanıtım ve AraŞtırılması

Introduction And Research About Some Used And Not Used Local Words In Zanjan‘s

(Zengan) Sohreyn (Zöyrün) Vıllage

Описание И Исследование Вышедших И Имеюшихся В Употреблении

Диалектизмов Села Зойрун Района Зенга

Seyid Murtəza Hüseyni ………………………………………………………………..80

Kültür Evreni Dergisi Yayın…………………………………………………………..101

Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………104

Журнал ―Мир Культуры‖Требования по изданию……………………………………107

DERGİ ADI KÜLTÜR EVRENİ Bahar/ Spring/ весна 2020 ▪ Yıl / Year / Год 12 ▪ Sayı
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ
SAYI 38
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 110
ISBN NO 1308-6197
BARKOD NO -1308-6197
ÇIKIŞ TARİHİ 04 -2020