Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Yaz-Sonbahar/Summer-Autumn/ лето-осень 2019▪ Yıl/Y

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Yaz-Sonbahar/Summer-Autumn/ лето-осень 2019▪ Yıl/Y


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

 

BİLİMSEL EKSEN
SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН Yaz-Sonbahar/Summer-Autumn/ лето-осень 2019▪ Yıl/Year/Год 10 ▪ Sayı/Number/Число 28
 

Hatay-Sivas Yatırları Etrafında OluĢan İnançlarda Mitolojik Bulgular

Mythological Findings In Beliefs Of Hatay-Sivas Surroundings‟ Entombed Saints

Элементы Мифологии В Верованиях, Сложившихся Вокруг Могил

Святых Хатая И Сиваса

Dr. YaĢar Kalafat……..9

Osmanlı Coğrafyasına NakĢibendî Tasavvuf AnlayıĢının Yayılmasında Orta Asya

Yayılmasında Orta Asya ve Nahçivanlı Mutasavvıfların Rollerine Dair Bazı Notlar

Some Notes On The Roles Of Central Asian And Naqshbandı Sufis In The

Spreading Of The Concept Of Sufism To The Ottoman Geography

Некоторые Заметки О Роли Мистиков Из Средней Азии И Нахчывана В

Распространении Мистического Умонастроения Накшибенди На Территории

Османской Империи

Nail Tan………………….24

Osmanlı Döneminde Ermenici Siyasi Faaliyetler ve Hamidiye AĢiret Alayları

Armenian Political Activities During The Ottoman Period And The Hamidiye Tribal

Regiments

Армянская Политическая Деятельность В Османский Империи Период И В

Племенные Полках Хамидии

Hayri BaĢbuğ-Dr. Öğr. Üyesi Alev Duran .35

Geleneksel Kültürümüzde ve ÂĢıkların Dilinde At

Horse In Our Tradıtıonal Culture And In The Language Of Minstrels

Символ Коня В Нашей Традиционной Культуре И На Языке Ашугов

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı……………52

Ahî Ahmed Nahçıvanî’ye Ait Tokat-Niksar ile Tokat-Erbaa’daki

Vakfiye ve Zaviyeleri

Noah‟s Day And Giant Ucubilik In Mythological Narratives

Храмы В Токат-Никсаре И В Токат-Эрбаа, Принадлежавщие

Ахи Ахмеду Нахчывани

Hayrettin İvgin ……….68

11.-12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Değerler Üzerine Bir İnceleme

A Study On The Values In The 12 Th And 1th Grade Turkish Language

And Literature Textbooks

Оценка Ценностей В Учебниках Турецкого Языка И Литературы,

Предназначенных Для 11-12 Классов

Sümeyye Hazım ………82

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Değer Öğretimi

Values Education In Turkish Language And Literature Lesson

Обучение Ценностям На Уроках Турецкого Языка И Литературы

Rabia Aslan…………….88

Galimcan İbrahimov’un “Kazak Kızı”

Romanının Nüshalarında Hâl Eklerindeki Anlam Kayması

Meaning Shift In The Annexes Of Galimcan Ibrahimov‟s “Kazakh Girl” Novel Copies

Изменение Смысла Суффиксов В Изданиях Романа Галимджана

Ибрагимова «Казашка»

Esma Doğan ……………94

Dede Korkut Destanları’nda “KardeĢ Tipolojisi”

In The Dede Korkut Epics “Sibling Typology”

«Типология Братства» В Эпосах О Деде Коркуте

Hülya Çeliktenyıldız104

ModernleĢme, Batı Medeniyeti ve Sezai Karakoç’un İiirlerinde Medeniyet Algısı

Modernisation, Western Civilisation And

Perception Of Civlisation In Sezai Karakoç‟s Poetry

Модернизация, Европейская Культура И Понятие Культуры В Стихах Сезаи

Каракоча

Merve Ekim ………….124

Nesiminin İeir Dili

Nesimî’nin İiir Dili

Poetic Landuage Of Nasimi

Стихотворный Язык Несими

Əhmədova Aygün İükürqızı …………………138

MeĢhür Cüsip Köpeyulı’nın İiir Kitapları İle Mircaqıp Duwlatulı’nın Oyan Qazaq

Adlı İiir Kitabındaki Ortak Konular

Common Topıcs Of MeĢhür Cüsip Köpeyulı’s Poetry Books And Mircaqıp Duwlatulı’s Oyan Qazaq Poetry Book

Общность Тем В Стихах Джусипа Копеюли И В Книге Стихов Мирджагыпа

Дувлатули “Вставай Казах”

AyĢegül Örseloğlu …146

Arslan Koyçiev’in “Mismildirik” Adlı Tarihi Romanında Kadın;

Karagız Apa Örneği

Women İn Arslan Koychiev’s Historical Novel “Mismildirik”:

The Type Of Karagız Apa Example

Женские Образы В Историческом Романе Арслана Койчиева «Мисмилдирик»:

Карагыз Апа

Gulchehra Satybaldieva ……………………….155

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Yaz-Sonbahar/Summer-Autumn/ лето-осень 2019▪ Yıl/Y
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 28
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 169
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 08 -2019