Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Kış-Bahar/Winter-Spring /Зима-Весна 2016 ▪ Yıl/Year/Год 6 ▪ Sayı/Number/Число 17

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Kış-Bahar/Winter-Spring /Зима-Весна 2016 ▪ Yıl/Year/Год 6 ▪ Sayı/Number/Число 17


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

BİLİMSEL EKSEN
SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН
Kış-Bahar/Winter-Spring /Зима-Весна 2016 ▪ Yıl/Year/Год 6 ▪ Sayı/Number/Число 17

 

Anadolu ve Rumeli’de Oğuz Boy ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme
An Assesment About Oghuz Tribe And Place Names In Anatolia And Rumelia
К Оценке Огузских Географических Названий Анатолии И Румелии
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……….. 9

1380 Rus-Kıpçak Savaşı’ndan Önce ve Sonra Aziz Georgy İkonaları
Before And After 1380 Russian-Kipczak War, Saint Georgiy Icons
Иконы Святого Георгия До И После Русско-Кыпчакской Войны 1380 Года
Hayrettin İvgin ……………. 13

Türk Ailesinde Çocukların Türk Töresi Çerçevesinde Yetiştirilmesiyle İlgili
Yarım Kalmış Bir Devlet Projesi
An Incomplete State Project About Turkish Family Children’s Growing Up In
Turkish Ceremony Framework
Незаконченный Государственный Проект, Связанный С Развитием
Детей В Турецких Обычаях
Nail Tan ………………. 30

Selçuklu Dönemi İran ve Azerbaycan’da Türbe Mimarisinin Gelişimi
Seljuk Reign Evolution Of Sepulcher Architecture In Iran And Azerbaijan
Эволюция Надгробной Архитектуры Ирана И Азербайджана В
Сельджукский Период
Doç. Dr. Gülnara Kanbarova ………. 35

Ortadoğu’da Şattülarap’ın Önemi ve Şattülarap Üzerindeki Çekişmeler
The Importance Of Shatt Al-Arab In Middle-East And Conflicts Because Of Shatt Al-Arab
Значение Шатт-Эль-Араби На Ближнем Востоке И Противоречия Вокруг Него
Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın- Bahar Şentürk ………. 53

Məhəmməd Nidai Və Onun “Mənafeün-Nas” Əsərinin Bakı Nüsxəsi
Mehemmed Nidai ve Onun”Menafün-Nas” Eserinin Bakü Nüshası
Muhammed Nidai And Baku Edition Of His “Menafeün-Nas” Work
Мехмед Нидай И Бакинское Издание Его Произведения «Менафюн-Нас»
Sonaxanım Hamidqızı Hadiyeva ……………… 65

Abşeron Tarih-Kültür Koruma Alanları
Historic-Cultural Reserves Of Absheron
Исторические И Культурные Заповедники Абшеронском
Yrd. Doç. Dr. Rahibe Aliyev ……………………. 72

Nahçıvan Tiyatrosu’nda Tiyatro Ressamlığının Gelişme Aşamaları
Stages Of Development Of The Nakhchivan Teatro Teater Painter
Этапы Развития Театрального Изобразительного Искусства В Нахичеванском
Театре
Habibe Allahverdiyeva ……………… 78

Zonguldak İli Ereğli İlçesi’nde Elpek Bezi Dokumacılığı
Elpek Fabric Manufacturing In Ereğli Zonguldak
Ткачество Эльпекской Бязи В Эреглийском Районе Зонгулдака
Nuran Baygül-Emine Tonus …………… 84

Combination Of Women’s Rights As The Element Of Democracy
Demokrasi Unsuru Olarak Kadın Hakları Kombinasyonu
Права Женщин Как Элемент Демократии
Gaukhar Bisultanovna Amangaliyeva ………….. 92
(Амангалиева Гаухар Бисултановна)

İlerlemeci Eğitimde Yaratıcılık
Creativity In The Progressive Education
Ayşe Parmaksız ……………… 99

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Kış-Bahar/Winter-Spring /Зима-Весна 2016 ▪ Yıl/Year/Год 6 ▪ Sayı/Number/Число 17
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 17
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 112
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 01 -2025