Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Bahar/Spring/Весна 2010 ▪ Yıl /Year/Год 1 ▪ Sayı /

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Bahar/Spring/Весна 2010 ▪ Yıl /Year/Год 1 ▪ Sayı /


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

BİLİMSEL EKSEN
SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН
Bahar/Spring/Весна 2010 ▪ Yıl /Year/Год 1 ▪ Sayı /Number/Число 1


Ermənilərin Azərbaycanlılara Qarşı Sоyqırım Siyasəтi və Bunun Ağır
Nəтicələri
Armenians’ Slaughter Policy Against Azerbaijanis and Its Grave Consequences
Политика Геноцида Армян Против Азербайджанцев И Её Тяжелые Последствия
Akd. Prof. Dr. İsmayil HACIYEV …………..9


Atatürk ve Türk Dil Kurumunun Kurulmasını Hazırlayan Süreç
Ataturk and Procedure Preparing Turkish Language Institution
Ататюрк И Процесс Создания Общества Турецкого Языка
Nail TAN……………………………………..20


Füzuli Yаrаdıcılığındа Əhli-Bеyt Məsələsi Üzərinə Bir Аçıqlаmа
Information on the Subject of Prophet’s Family (Ehl-i Beyt) in “Mehemmed Fuzuli”s Books
О Проблеме «Эхли-Бейт» В Творчестве Мухаммеда Фузули
Prof. Dr. Hacı Kadir KADİRZADE …………………..25


Kazak Topraklarındaki Misyoner Okulların Faaliyetleri (XIX. Yüzyıl)
Mıssıonary Activities of the Schools in Kazakh Lands (XIX.Century)
Деятельность Миссионерских Школ В Казахстане (ХIX В.)
Risova Canat NURDİLLAKIZI ………………25


“Aşık Garip” Destanının Metinlerinin Varyantlığı
Text Variation of Dastan “Ashuq Qarib”
Вариантивость Текстов Дастана «Ашук Гариб»
Doç. Dr. Naile RAHİMBEYLİ ……………..39


The Psychologicalcharacteristicof Occurrence of Attachment to Narcotics in
Modern Conditions
Müasir Şəraitdə Nakotik Maddələrin Qəbuluna Meylin Yaranmasinin Psixoloji Səciyyəsi
Психологическая Характеристика Возникновения Привязанности К Наркотическим
Средствам В Современных Условиях
Jalə Hüseyinqızı PƏŞMFURUŞ……………..44


Türk Dünyası’nda Kimlik ve Kavramlaştırma Sorunları
Issues of Idendity and Conceptualization in the Turkish World
Проблемы Личности И Идеи В Тюркском Мире
İkbal VURUCU………………53

Qloballaşma Dövründə Narkotizmlə və Narkobizneslə Cinayət-Hüquqi
Mübarizənin Aktual Problemləri
Actual Problems of Criminal Law Wıth Drug and Business in the Perıod of Globalizm
Актуальные Проблемы Уголовно-Правовой Борьбы С Наркотизмом И
Наркобизнесом В Период Глобализации
Davud ŞAHICƏFƏRLU …………64


Avrupa Yolundaki Kosovalı Kimdir?
Who Is Kosovar On the Way of Europe?
Что Представляет Собой Албанец На Европейской Дороге
Mediha YARIMHOROZ …………..72


Evaluatıon of Effectıve Factors in Reductıon of Educatıonal Motıve of
Students of Ardebıl Unıversıty of Medical Science
Erdebilin Tıp Üniversitesinin Öğrencilerinde Tahsil Motiflerinin Azalmasını Etkileyen
Faktörlerin Araştırılması
Исследование Факторов, Влияющих На Снижение Мотивации Образования
Студентов Ардебильского Медицинского Университета
Behzad RASOOLZADEH …………75

Рийазиййатын Елмляр Системиндяки Йери vя Онун Фялсяфи Категорийаларла
Гаршылыглы Ялагяси
Mathematics Place in System of Sciences and Its Interrelation With Philosophical
Categories
Место Математики В Системе Наук И Ее Взаимосвязь С Философскими
Категориями
Doç. Dr. Məhəmməd HACIYEV………..83


Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarda Yerleşim Yerlerinin Türkçe
Adları
Turkish Names of Settlements in the Balkans in Evliya Çelebi’s Book of Travel Memoirs
Обучение Турецкому Языку В Регионе Старой Югославии
Ferhat AŞIKFERKİ ……………….92


Бязи Алынма Сюзлярин Азярбайжан Дилиндяки Тцркмяншяли Гаршылыглары Щаггында
About the Corresponding Words Related to Those Originated From the Azerbaijan
Language Towards Some Offensive Expressions
О Тюркоязычных Эквивалентах Некоторых Заимствованных Слов В
Азербайджанском Языке
Doç. Dr. Елбяйи Садыгоьлу МАГСУДОВ……………97


Şamil Qaziyevin Yaradıcılığında Məişət Janrı
Livelihood Genre in Shamil Gaziyev`s Activity
Бытовые Жанры В Творчестве Шамила Газиева
Nizami ALİYEV ………………………..101


Семантика Кондициональности Простого Предложения В
Разноструктурных Языках
Farklı Yapılardaki Dillerde Basit Cümle Durumunun Semantik Anlamı
The Conditional Semantic of Simple Sentences in Different Structured Languages
Doç. Dr. Ашрапова Алсу ХАЛИЛОВНА ……..110


M.Ö. Minilliklər Naxçivan Əhalisinin Etnogenezi Tarixində Qədim Türükkü
Boyları
Ancient Turukku Kins in History of Etnogeny of the Nakhchivan Population in Bc
Smillenniums
Древние Этносы Турукки В Этногенезе Нахчыванских Населений До Н.Э
Firudin Həsənoğlu RZAYЕV…………….119


Naxçıvan Polisinin Erməni Təcavüzkarlarına Qarşı Mübarizəsi
(1988-1993-ci İllərdə)
Фiэщтiнэ Аэаiнст Арменiан Аээрессор oф tще Накщжщiван Полiже (Йеарс iн 1988-1993)
Борьба Нахчыванской Полиции Против АрмянскихЗахватчиков (1988-1993-Ые Годы)
Doç. Dr. Фяхряддин ЖЯФЯРОВ…………..127


İstiklal Marşı, Mehmet Akif, Türkiye ve Türk Dünyası
The Turkish National Anthem, Mehmet Akif Ersoy, Turkey and Turkısh World
Национальный Гимн «Истиклаль Маршы», М. Акиф Эрсой, Турция И Тюркский Мир
Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL……..133

Lokal Cinayetlerden Qlobal Olaylara Doğru
From Local Crimes Towards Global Events
От Локальных Преступлений К Глобальным Происшествиям
İlhame MEMMEDOVA…………..163


Azərbaycan Respublikasinin İrihəcmli İqtisadi Layihələri: Nəzəri Mahiyyəti,
Hazırlanma Prinsipləri və İstiqamətləri
The Capacious Economical Projects of the Azerbaijan Republic: Theoretical Essence,
Principles and Directions of Preparing
Крупнообъемные Экономические Проекты Азербайджанской Республики:
Теоретическая Сущность, Принципы Разработки И Направления
Doç. Mehdi Siyavuşoğlu BAĞIROV…………168


Türk İstiklâl Savaşı Sırasında Meydana Gelen Ayaklanmalar ve Mondros
Ateşkes Antlaşması
Revolts Appeared During the Turkish Independence War
Бунт Во Время Гражданской Войны В Турции И Договор О Мире, Заключенный В
Мондросе
Zeki ERGÜL …………………..175

 
 
 

 

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Bahar/Spring/Весна 2010 ▪ Yıl /Year/Год 1 ▪ Sayı /
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 1
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 27x20
KİTAP AĞIRLIĞI
SAYFA SAYISI 184
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 04 -2010