Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Bahar / Winter-Spring / Зима-Весна 2020▪ Yıl/

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Bahar / Winter-Spring / Зима-Весна 2020▪ Yıl/


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

BİLİMSEL EKSEN
SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН KıĢ- Bahar / Winter-Spring / Зима-Весна 2020▪ Yıl/Year/Год 11 ▪ Sayı/Number/Число 29

Prof.Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Türk Dil Kurumu ve Millî Folklor AraĢtırma Dairesi

Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Turkish Language Association And National Folklore Research Department

Проф.Др. М. Фахреттин Кырзыоглу: Институт Турецкого Языка И Отдел сследований

Национального Фольклора

Nail Tan…………………9

ÂĢık Edebiyatı Gelenekleri İçinde Tokatlı ÂĢıkların Yeri ve Önemi

The Place And Importance Of Tokat Mınstrels In The Minstrel Literature Traditions

Место И Роль Ашугов Из Токата В Традициях Ашугской Литературы

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı………….17

Mağcan Cumabay İiirlerinde Türklük Bilinci ve “Uzaktaki KardeĢime”İiiri Üzerine

Turkish National Consciousnessin Mağcan Cumabay‘s Poems And On The Poem,

―To My Brother Far Away‖

О Сознании Тюркизма В Произведениях Магжана Жумабая И О

Стихотворении «Моему Далекому Брату»

Yerzhan Argynbayev ……………………………28

Türkmen Masallarında Kadının Erkek Kılığına Girmesi Motifi

The Motif Of Women Disguısing As Men In Turkmen Folktales

Мотив Мужеобразные Женщины В Туркменском Сказке

ArĢ. Gör. Tuğba Bayrakdarlar …………….38

Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası (Post Metot) Pedagoji Stratejileri:

Makro ve Mikro Stratejiler

Post Method Pedagogy Strategıes In Foreıgn / Second Language Teachıng:

Macro And Mıcro Strategıes

Макро И Микро Стратегии: Педогогические Стратегии (Post Method)

В Изучении Иностранного/Второго Языка

Ziyoda Khalmatova-Alpaslan Karabağ …55

Toplumsal Kimlik İnĢasının Dizi Söylemindeki Varlığı: “DiriliĢ Ertuğrul”

The Exıstence Of Social Identity Building In The Series Discourse

―DiriliĢ Ertuğrul (Resurrection Ertuğrul)‖

«Воскресший Эртугрул»: Факты Создания Социальной Идентичности

В Дискурсах Сериалов

Mustafa Nerkiz …….76

Лингвокультурные Характеристики Мифонимов В Названиях Растений

Bitki Isimlerinde Mitonimlerin Linguo-Kültürel Özellikleri

Linguo-Cultural Characteristics Of Myphonyms In Plant Names

Ӛсімдік Атауларына Қатысты Мифонимдердің Лингвомәдени Сипаты

Gulden Tlegenova…92

Шет Елдік Терминдер МенТерминоэлементтерінің Енуі Мен Меңгерілуі

Yabancı Terim ve Terim Öğelerinin Borçlanması Ve Master Edilmesi

Заимствование И Освоение Иностранных Терминов И Терминоэлементов

Borrowing And Mastering Of Foreign Terms And Term Elements

Marzhan Nalibekovna Kerembekova…..102

Iskander Bey Melikov

Iskender Melikov Bey

Iskander Bey Melikov

Искандер Бей Меликов

Sabina Akhmedova …………………………….108

Bilimsel Eksen Dergisi Yayın İlkeleri………………………………………………….. 116

Sıcıentıfıc Axıs Journal Publication Principles……………………………………………119

Журнал ―Научный Меридиан‖ Требования К Авторам………………………………..122

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Bahar / Winter-Spring / Зима-Весна 2020▪ Yıl/
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 29
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 124
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 07 -2020